Bes – Sıkça Sorulanlar

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlamaktadır. Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10'u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde Kurumlar Vergisi matrahından indirilmekte iken yeni BES'te bu oran %15'e yükseltilmiştir. Vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Ayrıca, mevcut uygulamada 5 yıl olan hak kazanma süresi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren kurulacak yeni işveren grup emeklilik sözleşmeleri için minimum 1 yıl maksimum 7 yıl olarak belirlenmiştir.

2013 öncesi BES'teki uygulamada %8 olan yönetim gider kesintisi üst limiti yeni düzenlemeyle birlikte 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren maksimum %2 olarak uygulanmaktadır.

Eski uygulamada Fon net varlık değeri üzerinden azami yıllık %3,65 olarak hesaplanan Fon İşletim Gideri Kesintisi, Fon Toplam Gideri Kesintisi başlığı altında ve fon grubu bazında değişmek üzere azami yıllık % 2,28 olacak şekilde düşmüştür. Bu kapsamda yapılacak fon toplam gider kesintisinin üst sınırları fonlar bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Emeklilik sözleşmenize 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapmamanız halinde ödemeye ara vermiş olursunuz. Ara verdiğiniz her tam ay için 2 TL'yi aşmamak üzere birikiminizden ara verme yönetim gider kesintisi alınır. Ara verme durumunuzun bir yıldan fazla olması durumunda bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikiminizden indirilebilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde daha önce toplam birikiminiz üzerinden sistemde kalış sürenize ve emeklilik şartlarına bağlı olarak değişen (en yüksek %15'e kadar uygulanan) Gelir Vergisi kesintisi, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile sadece getirileriniz üzerinden uygulanmaktadır.

İade için başvuru süresi 1 yıl ile sınırlanmakta ve iade VUK düzeltme hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı özellikli bir düzenleme yapmadığı sürece 01 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında ödemesi yapılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri ve Birikimli Hayat poliçeleri için 5 yıllık zamanaşımı süresi 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle, 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 tarihleri arasında Sistem'den ayrıldıysanız, ödediğiniz vergi tutarlarının anaparaya isabet eden kısmını geri alabilmeniz için 29 Ağustos 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında; 01 Ocak 2008 - 29 Ağustos 2012 tarihleri arasında sistemden ayrıldıysanız 29 Ağustos 2012 - 29 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılmış olan Gelir Vergisi kesintisinin yatırıldığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine başvurmanız gerekmektedir. Bunun yanında uygulanan Gelir Vergisi kesintisi nedeniyle dava açılmaması ve açılmış olan davalardan vazgeçilmiş olması gerekmektedir. Buna ilave olarak 01 Ocak 2007 öncesinde ayrılmış olan sigortalı/katılımcı zamanaşımı süresi içinde düzeltme talebinde bulunmuş ise bu başvurulardan yasal süreci henüz tamamlanmamış olan kişilerin iade talebinde bulunması halinde ilgili kişiler de bu haktan yararlanabilecektir.

İade işlemleri için istenen evraklarda ve bunların teslim şeklinde olabilecek değişiklikler ile ilgili, Gelir İdaresi Başkanlığı ve/veya Hazine Müsteşarlığı tarafından iletilebilecek bilgileri www.bnpparibascardif.com.tr ‘den takip edebilirsiniz.

29 Mayıs 2012 tarihi itibariyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olup 29 Haziran 2012 - 29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle bir emeklilik sözleşmesi veya sertifikasını sonlandırarak birikimlerinizin bir kısmını veya tamamını almanız durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı'ndan yararlanma hakkınızı kaybedersiniz. Önerimiz, Devlet Katkısı'ndan maksimum yararlanmanız için ödemelerinizi aksatmadan sistemde kalmaya devam etmenizdir.

Evet, eşiniz ya da katkı payı ödemesini yaptığınız kişi Devlet Katkısı'ndan faydalanır. Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için sözleşmeye ödeme yapan kişiye bakılmaksızın Devlet Katkısı hesaplaması yapılır ve katılımcının emeklilik hesabına Devlet tarafından ödenir.

Farklı şirketlerde bulunan birden fazla sözleşmenizle Devlet Katkısı'ndan faydalanabilmek için herhangi bir bildirimde bulunmanız gerekmemektedir. Devlet Katkısı tutarı, şirketimiz veya bir başka emeklilik şirketinde bir veya birden fazla sözleşmeniz olması halinde, her aylık tahsilata göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılmaktadır. Bu tutarların hesaplanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılacak ve hak edilen Devlet Katkısı tutar(lar)ı nakit olarak katılımcı adına bu merkez tarafından ilgili sözleşmelerin bulunduğu emeklilik şirket(ler)ine aktarılmaktadır.

Devlet Katkısı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanmaktadır. İlgili ayda tüm sözleşmelerinize yapmış olduğunuz katkı payı ödemelerinin toplamının %25'ine denk gelen tutar kadar (her katılımcı için ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olmak üzere) Devlet Katkısı'na hak kazanacaksınız.

Devlet Katkısı tutarı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilir.

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırdığınız katkı payları üzerinden elde edeceğiniz Devlet Katkısı hak edişi emeklilik sözleşmenizin sistemde geçirdiği süre esasınca aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) En az üç yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15'ine,

b) En az altı yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35'ine,

c) En az on yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60'ına

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.

Devlet Katkısı ve getirilerinden hak kazandığınız tutarlar, sistemden zorunlu sebeplerden dolayı ayrılma veya emeklilik hakkının kazanılması durumlarında size ya da varislerinize ödenir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Devlet Katkısı ile yatırdığınız her katkı payı tutarının %25'i kadar ek bir tutar
Devlet Katkısı olarak emeklilik sözleşmenize bağlı ayrı bir hesapta biriktirilir ve yatırıma yönlendirilir,
böylece birikimleriniz daha hızlı büyür.

Devlet Katkısı uygulamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar vergi mükellefi olmaları şartı aranmaksızın,
diğer bir deyişle gelirlerinden bağımsız olarak yatırdıkları katkı payları için Devlet Katkısı alabilirler.
Böylece Devlet Katkısı ile desteklenen Yeni BES'te ev hanımları ve öğrenciler dahil 18 yaşını tamamlamış herkes
bu eşsiz avantajdan faydalanabilir ve daha fazla tasarruf edebilir.

Devlet Katkısı da katılımcıların ödedikleri diğer katkı paylarına benzer şekilde emeklilik yatırım fonlarında
değerlendirilecek ve Takasbank'da katılımcı adına saklanacaktır. Devlet Katkısının yatırılacağı emeklilik
yatırım fonu türleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.